top of page

ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי ייחודי אשר מעניק לכל אדם את האפשרות לבחור ולהחליט מי ידאג בעתיד לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים, כאשר הוא לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

מדובר בבשורה של ממש, שכן במצב רגיל כשמצבו הרפואי או הקוגניטיבי של אדם מידרדר, קרוביו נאלצים לפנות לבית המשפט ולבקש למנות עבורו אפוטרופוס שידאג לענייניו, במקומו. מעבר לכך שפנייה לבית המשפט כרוכה בהליך ארוך ומסורבל, שגורם טרטור רב לכל המעורבים, אותו אדם, שכבר אינו מסוגל לדאוג לעצמו, לא שולט על זהותו של האפוטרופוס, לא שולט על מעשיו של האפוטרופוס ולא קובע באילו עניינים הוא יטפל וכיצד. כלומר, בהליך של מינוי אפוטרופוס רצונותיו של אותו אדם חולה לא נלקחים בחשבון והדבר מביא פעמים רבות לניצול לרעה של ענייניו ע"י האפוטרופוס.

כיום, בזכות ייפוי כוח מתמשך (אשר נכנס לחוק בשנת 2017), המצב השתנה לחלוטין באופן שבו השליטה עברה לידיו של אותו חולה. כיום, בזכות ייפוי כוח מתמשך, לכל אדם יש את הזכות והיכולת לבחור ולהחליט מבעוד מועד מי יטפל בענייניו ומתי ולתת הנחיות ברורות ומדויקות לגבי אופן הטיפול בענייניו, והכל בצורה פשוטה ומהירה ובלי בירוקרטיות מיותרות.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך חובה לכל אדם אשר חפץ בשקט נפשי וביטחון לגבי עתידו, כאשר חשוב להדגיש שהמסמך נכנס לתוקף רק אם מצבכם הרפואי או הקוגניטיבי אינו מאפשר לכם עוד לקבל החלטות עבור עצמכם.

למי מיועד ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מיועד לכל אדם בגיר, מגיל 18 ומעלה, אשר כשיר וצלול. 

מהם היתרונות של מסמך ייפוי כוח מתמשך?

היתרונות לעריכת ייפוי כוח מתמשך הם רבים, וביניהם:

א. לממנה, האדם שעבורו עורכים את המסמך, יש שליטה מלאה לגבי עתידו ביום שבו הוא כבר לא יוכל לדאוג לענייניו (עקב מצב רפואי, נפשי, קוגניטיבי וכו').

ב. המסמך חל אך ורק על העניינים שהממנה מחליט לגביהם: ענייני רכוש, עניינים אישיים או עניינים רפואיים. הממנה יכול לבחור מה לכלול במסמך ולתת הנחיות מדויקות לגבי כל נושא ונושא (למשל: להחליט מי יוכל לגשת לחשבון הבנק שלו; להחליט באיזה מוסד רפואי יטפלו בו; להחליט מי מקרוביו יוכל להתנהל מול הרופאים ו/או לקבל החלטות רפואיות עבורו; להחליט מי יטפל בנכסיו ועוד ועוד. 

ג. הממנה שולט בזהות של מיופי הכוח ויכול לבחור אדם אחד או יותר אשר ידאגו לענייניו ולתת הנחיות מדויקות לגבי סמכויותיהם. 

ד. מדובר בתהליך מהיר, זול יחסית, חד פעמי שאינו מצריך פניה לבית המשפט.

מתי נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי הכוח מופקד ע"י עורך הדין אצל האפוטרופוס הכללי ונכנס לפעולה רק במצב שבו הממנה אינו יכול עוד לדאוג לענייניו ולקבל החלטות עבור עצמו, מפאת מצבו הרפואי ו/או הקוגניטיבי (לפי חוות דעת של מומחה) ובהתאם להוראות שנתן הממנה על גבי המסמך.

מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

רק עורכי דין שהוסמכו ועברו הכשרה מקצועית וספציפית ע"י האפוטרופוס הכללי רשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

שימו לב - לא כל עו"ד מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך. רק מי שעבר הכשרה ייעודית (עו"ד אורטל יונה מוסמכת משנת 2018).

CCF_000332 (2).jpg
bottom of page